Country Friends
เกมส์มือถือ
Country Friends ด้วยเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงถาวรขึ้นแทนพื้นที่ทางการเกษตร และที่นี่ก็เป็นที่ดินอีกผืนที่มีนายหน้าต้องการมาคว้านซื้อ …